ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.ย. 65 ถึง 09 ก.ย. 65 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ

ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565

ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน