กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกฤษฏิณัฏฐ์ โพ้ะสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวธัญวรรณ หุ่นแสวง
ครู คศ.1